SPRAWOZDANIE – ,,Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich”

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania zadania edukacyjnego ,,Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich”

w okresie od 29 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

określonego w umowie dotacji nr WFOŚ/D/855/140/2018

zawartej w dniu 29 sierpnia 2018 r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z siedzibą 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8, nr REGON 220934198, NIP 5832094563, zwanym dalej dotującym, reprezentowanym przez

Prezesa Zarządu – Maciejem Kazienko

a

Dotowanym, którą jest Fundacją ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei z siedziba: 83-330 Kartuzy, ul. Hallera 1/3,NIP 5892012244, numer w Krajowym Rejestrze Sadowym 0000480373 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Teresę Dyl-Sosnowską.

Efekt merytoryczny

Wszystkie zakładane cele zadania ,,Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich”

zostały osiągnięte na miarę sukcesu edukacyjnego.

Do realizacji zadania udało się pozyskać pracowników naukowych i specjalistów posiadających rzetelną wiedzę o Jeziorach Kaszubskich i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów – mgr Teresę Dyl-Sosnowską, dr Annę Bychowską, mgr Izabelę Bystron, mgr Stanisława Klimowicza i dr Włodzimierza Golusa z Katedry Limnologii UG.

Dzięki współpracy całego zespołu udało się tak przygotować warsztaty aby ich treść i sposób prowadzenia były dostosowane do użytkowników jezior , którzy bezpośrednio korzystają z ich dobrostanu.

Do realizacji zadania wykorzystano także plakaty, publikacje, ulotki z poprzednich projektów realizowanych przez Fundację.

Warsztaty dla mieszkańców powiatu kartuskiego odbywały się w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie na ul. Bukowskiego 2A. Wystrój i wyposażenie tego miejsca w środki dydaktyczne sprzyjał prowadzeniu warsztatów.

Na każde spotkanie opracowane były zaproszenia w formie plakatów zamieszczane na stronach internetowych między innymi LGR Kaszuby, portalach internetowych oraz wysyłane drogą mailową i smsami oraz program,.

Na kolejnych warsztatach zawiązywały się także tematyczne grupy robocze, które w czasie, pomiędzy warsztatami analizowały materiał wypracowany przez uczestników a następnie prezentowały go na następnym spotkaniu.

Pierwszy warsztat odbył się 25 września 2018r. Jego uczestnicy ( 40 osób) , mieszkańcy Gminy Chmielno po prezentacji Stanisława Klimowicza ,,Walory i stan ekologiczny Jezior Chmieleńskich”, mieli za zadanie wymienić jakie, ich zdaniem, są główne przyczyny degradacji Jezior Chmieleńskich?.

Wyniki sondażu opracowano w grupach roboczych i na kolejnym warsztacie, 24 października 2018r, pani Teresa Dyl-Sosnowska przedstawiła analizę i wagę wymienionych przez uczestników przyczyn degradacji.

Wynika z niej, że mieszkańcy znają przyczyny degradacji jezior i zdają sobie sprawę z zaniedbań zarówno z ze strony mieszkańców, którzy nie reagują na niewłaściwe korzystanie z jezior i władz, które zbyt mało angażują się zarówno w zapobieganiu degradacji jezior jak też w egzekwowaniu przepisów prawa.

W kolejnym wystąpieniu Pani Sławina Klimowicz przedstawiła prezentację, w której odnosiła przyczyny degradacji jezior do poszczególnych przepisów prawa. Był to efekt bardzo żmudnej i czasochłonnej pracy grupy roboczej, uczestników pracujących w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Prezentacja ta była bardzo ważna dla kształtowania świadomości użytkowników jezior ponieważ od 1 stycznia 2018r. za gospodarkę wodną w Polsce odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ( na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.,Dz.U.z 2017r.poz.1566)

Prezentacje te ( opracowania papierowe, ksero) i przygotowane materiały wykorzystane zostały do opracowania Instruktażu obsługi Jezior Kaszubskich w formie projektu ulotki w grupach warsztatowych, pod kierunkiem dr Anny Bychowskiej, mgr Izabeli Bystron, mgr Sławiny Klimowicz, mgr Teresy Dyl-Sosnowskiej i mgr Stanisława Klimowicza.

15 listopada 2018 r. o godz. 17.00 odbył się kolejny, trzeci warsztat.

W czasie spotkania prezentację ,,Wśród Kaszubskich Jezior” przedstawił dr Włodzimierz Galus z Katedry Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizujący się w badaniach jezior Pojezierza Kaszubskiego i Borów Tucholskich, pasjonat krajobrazu Kaszub, jako wyjątkowego w krajobrazie pojeziernym naszego kraju.

Prezentację ,,Źródła wiedzy o Jeziorach Kaszubskich” przedstawiła mgr Teresa Dyl-Sosnowska a prezentację ,,Edukacja ekologiczna w praktyce” dr Anna Bychowska i mgr Izabela Bystron. Uczniowie z I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach zaprezentowali i przekazali uczestnikom spotkania opracowaną i wydrukowaną już ulotkę ,,Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich czyli jak właściwie korzystać z jezior”.

Wewnętrzna strona ulotki zawiera ,,Poradnik wzorowego użytkownika jezior” czyli jak należy właściwie korzystać z jezior i czego nie wolno robić oraz ,,Instrukcję dla rolników” a na stronie tytułowej znajduje się duża kropla wody w którą wpisany jest zarys Kółka Raduńskiego jako symbol kropli, która drąży w skale świadomości ekologicznej użytkowników jezior.

W grupach warsztatowych ulotka została poddana głębokiej analizie przez uczestników spotkania, którzy określili jej moce i słabe strony oraz wskazali kto powinien ją otrzymać.

Stwierdzili, że ulotka jest ładna, przejrzysta, zwięzła, napisana prostym językiem , bogata w treść, dostosowana do wszystkich użytkowników jezior, uwzględniająca przepisy prawne.

Niektórzy uważają, że brak na niej zdjęć jezior zdegradowanych( bo takie spotykają) lub komentarza, że jeziora są zagrożone. Sugerowali także, że mogłaby zawierać więcej informacji, np. konkretne przepisy prawne , numery telefonów służb, więcej informacji o Jeziorach Kaszubskich i ich stanie ekologicznym.

Uznano jednak, że straciłaby na przejrzystości i taka jaka jest spełnia swoje zadanie. Stwierdzono, że konieczne jest jednak postawienie dużych tablic informacyjnych nad jeziorami, na których powinna być zamieszczona całościowa informacja o danym jeziorze z instrukcją właściwego użytkowania.

Uczestnicy spotkania uważają, że ulotka powinna trafić do wszystkich użytkowników jezior, powinna być dostępna w ośrodkach wypoczynkowych, biurach turystycznych, wypożyczalniach sprzętu wodnego, szkołach, urzędach, na koncertach itp.

Warsztaty ,, Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich” to historia powstania jednej ulotki w której tworzenie zaangażowali się mieszkańcy powiatu kartuskiego.

Tworząc ulotkę nauczyli się jak właściwie korzystać z Jezior Kaszubskich i wiedzę te przekazują odbiorcom ulotek.

Wykorzystanie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku.

Dofinansowanie, zaplanowanych zadań, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, umożliwiło ich realizację. Wynagrodzenie pracowników naukowych i specjalistów pozwoliło na rzetelną edukację i wspieranie twórczej pracy uczestników warsztatów w zakresie funkcjonowania jezior, ich walorów przyrodniczo-krajobrazowych, turystycznych, rekreacyjnych i gospodarczych, przyczyn i skutków degradacji oraz ich ochrony.

Materiały biurowe zostały wykorzystane do druku ulotek oraz zaproszeń, plakatów, druków ksero materiałów edukacyjnych dla poszczególnych uczestników ( przekazywali je w swoim środowisku), grup warsztatowych i roboczych, do przygotowania plakatów a także do gromadzenia i przekazywania informacji między grupami (nośniki pamięci). Teczki zostały wykorzystane do segregowania i porządkowania materiałów a następnie ulotek.

W czasie wszystkich zajęć i spotkań panowała twórcza, dobra i integrująca wokół tematyki jezior atmosfera.

Realizacja zadań projektu pomimo, że była perfekcyjnie zaplanowana i przygotowana okazała się czasochłonna i wymagała dodatkowych spotkań ( grupy robocze) i konsultacji ( od 1 stycznia 2018r. za gospodarkę wodną w Polsce odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nowa osoba prawna) .

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku była możliwa realizacja wszystkich zaplanowanych zadań projektu.

Efekt rzeczowy:

Realizacja zadania ,,Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich pozwoliła na kontynuację działań na rzecz ochrony kaszubskich jezior. Rangę im nadaje fakt, że miały one miejsce w czasie szczególnym dla naszej Ojczyzny, kiedy obchodzimy 100 lecie Odzyskania Niepodległości a chronić nasza polską przyrodę jest nie tylko obowiązkiem dla każdego Polaka ale i zaszczytem.

Przeprowadzono:

– 3 zaplanowane warsztaty – 25 września 2018r., 24 października 2018r., 15 listopada 2018r

– 5 tematycznych spotkań roboczych

– 7 wykładów ( prezentacji)

– opracowano 3 rodzaje kart pracy dla uczestników warsztatów

– wykonano zdjęcia Jezior Kaszubskich

W warsztatach wzięli udział mieszkańcy powiatu kartuskiego z Chmielna, Sierakowic, Maksa, Kartuz, Żukowa, Miechucina, Banina, Gdańska, Miszewa, Garcza , Leszna, Sławek, Grzebieńca, miejscowości Nowe Czyste, Borzestowskiej Huty, Kamienicy Szlacheckiej

– 40 uczestników 25 września 2018r.

– 22 uczestników 24 października 2018r.

– 22 uczestników 15 listopada 2018r.

– opracowano i wydrukowano 500 ulotek ,,Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich czyli o właściwym korzystaniu z jezior” w których zamieszczono ,,Poradnik wzorowego użytkownika jezior” oraz ,,Instrukcję dla rolników”.

Informacje o warsztatach i zaproszenia na warsztaty podawane były w:

– Express kaszubski – zamieszczony artykuł

– w Radio Kaszebe

Na stronach internetowych LGR Kaszuby i Fundacja ,,Ocalić Źródło” im. bł. Salomei, I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach

– audycja pod redakcją Włodzimierza Raszkiewicza -,,Historia jednej ulotki ”w Radio Gdańsk

(24.11.2018r.( sobota) godz.10.30 ).

– opracowano materiał edukacyjny z warsztatów ( artykuł, zdjęcia) dla Tygodnika Kartuzy w

Dzienniku Bałtyckim.

Załączniki:

1.Listy obecności ( ksero) z :

a) z 25 września 2018r.

b) z 24 października 2018r.

c) z 15 listopada 2018r.

d) Przykładowa lista grupy roboczej

2. Przykładowe zdjęcia z warsztatów

3. Przykładowy program warsztatów( Ksero)

,

5. Przykładowa karta pracy ( ksero)

6.Zdjęcie zakupionych materiałów z logo WFOŚiGW w Gdańsku (ksero)

Data złożenia sprawozdania

29.11.2018r.

…………………………………………………………

Artykuł – Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich

Mieszkańcy powiatu kartuskiego opracowali instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich

czyli zasady właściwego z nich korzystania i zamieścili je w ulotce .

 

,,Tylko czyste Jeziora Kaszubskie są atrakcja dla turystów i źródłem dobrobytu miejscowej ludności”

Teresa Dyl-Sosnowska

Od września do listopada 2018r., mieszkańcy powiatu kartuskiego , uczestniczyli w warsztatach,, Instrukcja obsługi Jezior Kaszubskich”. Zadanie to realizowała Fundacja ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei a współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem warsztatów była edukacja ekologiczna użytkowników Jezior Kaszubskich zamieszkujących miejscowości leżące nad Jeziorami Kaszubskimi i zaangażowanie ich do działań na rzecz ich ochrony.

Spotkania warsztatowe odbywały się w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby we wrześniu, październiku i listopadzie 2018r.

Uczestniczyli w nich mieszkańcy Chmielna, Sierakowic, Maksa, Kartuz, Żukowa, Miechucina, Banina, Gdańska, Miszewa, Garcza , Leszna, Sławek, Grzebieńca, miejscowości Nowe Czyste, Borzestowskiej Huty, Kamienicy Szlacheckiej

Wykłady specjalistów i pracowników naukowych na temat walorów przyrodniczo – krajoznawczych , stanu ekologicznego i degradacji Jezior Kaszubskich, były inspiracją do szukania w grupach warsztatowych przyczyn degradacji jezior oraz grup osób i instytucji odpowiedzialnych za zaniedbania i niewłaściwe użytkowanie jezior .

W tym celu wypracowane na warsztatach materiały zostały odniesione do przepisów nowej osoby prawnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które od 1 stycznia 2018r. odpowiedzialne jest za gospodarkę wodną w Polsce. Przepisy te przedstawiła i omówiła, na następnych warsztatach, Pani Sławina Klimowicz, która opracowała je z koleżankami z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach. W swojej prezentacji podkreśliła znaczenie w ochronie jezior Społecznej Straży Rybackiej i Państwowej Straży Pożarnej.

W oparciu o opracowane materiały grupy warsztatowe tworzyły projekty ulotki zawierającej zasady właściwego użytkowania jezior.

Na podstawie projektów tworzono ulotkę w tematycznych grupach roboczych.

Ostateczny obraz ulotce nadali uczestnicy pracujący pod opieka dr Anny Bychowskiej z I LO im. H. Derdowskiego w Kartuzach.

Ta forma edukacji ekologicznej była możliwa dzięki wiedzy i doświadczeniu prowadzących warsztaty specjalistów – dr Anny Bychowskiej, mgr Izabeli Bystron, mgr Stanisława Klimowicza i dr Włodzimierza Golusa oraz mgr Teresy Dyl Sosnowskiej, która prowadziła spotkania robocze.

Na trzecich, ostatnich warsztatach ulotka była już opracowana i wydrukowana . Wewnętrzna strona ulotki zawiera ,,Poradnik wzorowego użytkownika jezior” czyli jak należy właściwie korzystać z jezior i czego nie wolno robić oraz ,,Instrukcję dla rolników” a na stronie tytułowej znajduje się duża kropla wody w którą wpisany jest zarys Kółka Raduńskiego jako symbol kropli, która drąży w skale świadomości ekologicznej użytkowników jezior.

Ulotka została poddana głębokiej analizie przez uczestników spotkania, którzy określili jej moce i słabe strony oraz wskazali kto powinien ją otrzymać.

Stwierdzili, że ulotka jest ładna, przejrzysta, zwięzła, napisana prostym językiem , bogata w treść, dostosowana do wszystkich użytkowników jezior, uwzględniająca przepisy prawne.

Niektórzy uważają, że brak na niej zdjęć jezior zdegradowanych( bo takie spotykają) lub komentarza, że jeziora są zagrożone. Sugerowali także, że mogłaby zawierać więcej informacji, np. konkretne przepisy prawne , numery telefonów służb, więcej informacji o Jeziorach Kaszubskich i ich stanie ekologicznym. Uznano jednak, że straciłaby na przejrzystości i taka jaka jest spełnia swoje zadanie. Konieczne jest jednak postawienie dużych tablic informacyjnych nad jeziorami, na których powinna być zamieszczona całościowa informacja o danym jeziorze z instrukcją właściwego użytkowania.

Ulotka powinna trafić do wszystkich użytkowników jezior, powinna być dostępna w ośrodkach wypoczynkowych, biurach turystycznych, wypożyczalniach sprzętu wodnego, szkołach, urzędach, na koncertach itp.

Warsztaty ,, Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich” to historia powstania jednej ulotki w której tworzenie zaangażowali się mieszkańcy powiatu kartuskiego.

Tworząc ulotkę nauczyli się jak właściwie korzystać z Jezior Kaszubskich i wiedzę te przekazują odbiorcom ulotek.

Teresa Dyl-Sosnowska

Publikacja ,,Piękne i brudne czyli rzecz o Jeziorach Kartuskich”

Publikacja ,,Piękne i brudne czyli rzecz o Jeziorach Kartuskich” jest efektem projektu ,,Piękne i brudne czyli o stanie ekologicznym jezior kartuskich”  realizowanego od 8 lipca do 30 listopada 2015r. przez Fundację ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei i współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach.

Potrzeba publikacji pojawiła się w trakcie dyskusji i  poszukiwań prac o jeziorach  przy prowadzeniu kampanii ,,SOS dla Jeziora Klasztornego Małego”. W działania na rzecz poprawy stanu ekologicznego jezior zaangażowali się uczniowie z I LO im. H. Derdowskiego pod opieką p. Anny Bychowskiej i Izabeli Bystron.

Uczniowie uczestniczyli w pracy badawczej pod opieką naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, a wypracowane przez nich materiały, takie jak ulotki, plakaty, piosenki, znalazły się we wspomnianej już publikacji. Podczas spotkania promującego książkę, to właśnie ci młodzi ludzie w głównej mierze próbowali dotrzeć do zaproszonych gości, wśród których znalazły się lokalne władze, przedstawiciele mediów, a także mieszkańcy Kartuz. Uczniowie pod opieką nauczyciela języka polskiego, pani Beaty Grzenkowicz przygotowali i zaprezentowali część artystyczną pod tytułem „W jeziorach nieba serce moje tonie”.

Tematem przewodnim montażu poetycko-muzycznego było ukazanie tęsknoty młodego pokolenia za piękną, czystą przyrodą nieskażoną szkodliwym działaniem człowieka. Młodzież recytowała fragmenty poezji, śpiewała piosenki, w tym skomponowane specjalnie na potrzeby projektu. Prezentowane były spoty reklamowe własnego autorstwa oraz przedstawiane wyniki ankiety na temat jezior, którą młodzież sama przeprowadziła wśród lokalnej społeczności. Uczniowie zrobili wszystko, aby poruszyć i zmotywować odbiorców do zainteresowania się problemem kartuskich jezior i wzbudzić poczucie odpowiedzialności za ich stan ekologiczny.

Autorzy publikacji: mgr Teresa Dyl-Sosnowska, dr Dorota Burska z Instytutu Oceanografii UG, dr Barbara Wojtasik z HydroBioLab, oraz nauczycielki z I LO dr Anna Bychowska
i mgr Izabela Bystron, a także Starosta powiatu Kartuskiego, pani Janina Kwiecień, zgodnie podkreślają, że to właśnie od zaangażowania tych młodych ludzi będzie zależała przyszłość
kartuskich jezior.

Przedstawiona publikacja ma charakter otwarty, dlatego serdecznie prosimy o kierowanie wszelkich uwag drogą elektroniczną na adres teresads07@interia.pl. Informacje te zostaną wykorzystane w celu jej uzupełnienia.

Publikacja znajduje się na stronach internetowych:

www.fundacja-salomea.org ; www.zsokartuzy.republika.pl;

www.kartuskipowiat.com.pl; kpk.org.pl