Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI ,, OCALIĆ ŹRÓDŁO ” im. bł. Salomei

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą ,,Ocalić Źródło” im. bł. Salomei , zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została przez Teresę Dyl-Sosnowską , zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym repertorium A nr 3624/2013, sporządzonym w dniu 24.09.2013 przez notariusza Martę Przybyłowską w kancelarii notarialnej w Żukowie przy ul. Gdyńskiej 37. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 z późn.zm) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

1. Fundacja po jej zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
4. Fundacja nosi nazwę ,, Ocalić Źródło” im. bł. Salomei.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
6. Nazwa Fundacji jest zastrzeżona.

§3

1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.

§4

1. Siedzibą Fundacji są Kartuzy.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów gospodarczych, samorządowych i pozarządowych oraz do spółek.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5

1. Fundacja używa pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz wyróżniającego ja znaku graficznego
2. Fundacja może używać skróconej nazwy.
3. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest stworzenie zaplecza intelektualnego i organizacyjnego dla działalności społecznej i publicznej służącej zachowaniu piękna polskiej przyrody i polskich wartości oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa polskiego i bioróżnorodności, przez:
1. Kształtowanie postawy szacunku do przyrody, życia i zdrowia ludzkiego jako dobra wspólnego oraz odpowiedzialności za środowisko w którym żyjemy w celu zachowania go dla przyszłych pokoleń.
2. Ochrona bioróżnorodności.
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i religijnej , pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej i obywatelskiej.
4. Wspieranie tradycji regionalnych i różnorodności kulturowych.
5. Wspieranie i inicjowanie działalności na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa polskiego, szczególnie informacyjnej, edukacyjnej, naukowej, społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej i turystycznej.
6. Promocja aktywnych form wypoczynku , aktywności fizycznej i turystyki, działania na rzecz zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia.
7. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
8. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska, zdrowia i rodziny w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
9. Edukacja i działania wspierające rodzinę i świadome macierzyństwo.
10. Promowanie ekologicznych metod planowania rodziny.
11. Wspieranie rozwoju profilaktyki i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
12. Popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
13. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekologii, ochronie środowiska i zdrowia oraz o zrównoważonym rozwoju.
14. Informowanie o problemach ekologii, ochrony środowiska i zdrowia oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich rozwiązywania.
15. Upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska i zdrowia oraz zrównoważonego rozwoju.
16. Wspieranie i popularyzację rolnictwa ekologicznego i agroturyzmu.
17. Wspieranie rozwoju i budowy alternatywnych źródeł energii.
18. Popularyzowanie rozwiązań Unii Europejskiej dotyczących ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
19. Wspieranie, inicjowanie i organizowanie działań kulturalnych i artystycznych.
20. Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, integracji osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans.
21. Wspieranie wychowania i kształcenia młodzieży.
22. Upowszechnianie idei wolontariatu.
23. Propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości i innowacji w gospodarce, nauce, i naukach społecznych projektów socjalnych.
24. Promocja aktywnych form wypoczynku , aktywności fizycznej i turystyki działania na rzecz zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia.
25. Wspieranie rozwoju gospodarczego.
26. Wspieranie i organizowanie własnych badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, społecznych, prawnych i zdrowotnych .
27. Wspieranie różnorodnych form współpracy regionalnej oraz międzynarodowej.
28. Integrowanie społeczeństwa wokół inicjatyw wprowadzających pokój i dobr

§7

Fundacja realizuje cele statutowe przez:
1. Inicjowanie i wspieranie w sposób rzeczowy, organizacyjny lub finansowy projektów,
programów i przedsięwzięć tożsamych lub zbieżnych z celami statutowymi Fundacji :
a) ekologicznych
b) edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych
c) wydawniczych
d) szkoleniowych
e) informacyjnych
f) naukowych i naukowo-technicznych
g) badawczych
h) doradczych
i) stypendialnych w różnych dziedzinach
j) sportowych, turystycznych i krajoznawczych
2. Organizowanie imprez, konkursów, zawodów, wystaw, pokazów, sympozjów, kursów, konferencji, seminariów, szkoleń służących realizacji celów statutowych.
3. Organizowanie partnerstwa lokalnego i regionalnego dla realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej jako pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Fundacji.
4. Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji.
5.Kreowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.
6.Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja realizuje inicjowane przez siebie
przedsięwzięcia a także współdziała z: innymi instytucjami, organizacjami i osobami :
a) instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i
gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi
b) właściwymi Ministerstwami i naczelnymi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z innymi podmiotami mającymi wpływ na prowadzenie polityki państwa
c) Kościołem Katolickim, ruchami, stowarzyszeniami i instytucjami religijnymi
ogólnokrajowymi organizacjami i porozumieniami samorządowymi oraz stowarzyszeniami, przedsiębiorców
d) innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi cele odpowiadające celom fundacji.
e) władzami miast, gmin, powiatów i województw w zakresie ekologii, ochrony zdrowia, środowiska zrównoważonego rozwoju, uczestniczących lub zainteresowanych uczestnictwem w programie fundacji.
f) centrami edukacji ekologicznej i lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej i pomocy w organizowaniu tej edukacji.
g) instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej.

Współdziałania te mogą mieć charakter organizacyjny, pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł a także częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia.

Rozdział III
Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 PLN ( pięć tysięcy złotych), przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Źródłami finansowania Fundacji są:
a) inne świadczenia Fundatora;
b) darowizny, spadki i zapisy;
c) dotacje i subwencje osób prawnych;
d) dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, loterii oraz akcji charytatywnych;
e) dochody z odpłatnej działalności statutowej
f) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, dywidendy, dochody z papierów wartościowych;
g) odsetki bankowe;
h) inne wpływy.
3. Majątek i dochody fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji.
4. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu składa, za zgodą Fundatora i po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzucenia spadku.

§ 9

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, ani pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi osobami pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku, ani przekazywać składników swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Nie dotyczy to sytuacji w której wykorzystanie majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

Rozdział IV
Walne Zgromadzenie Fundatorów

§ 11

Prawa i zadania Walnego Zgromadzenia Fundatorów
Oprócz kwestii wskazanych w innych częściach Statutu, do zadań Walnego Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:
1. Ustalanie i zmiana Statutu Fundacji;
2. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Rady Fundacji;
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Członków Zarządu;
4. Ustalenie warunków zatrudnienia Prezesa oraz Członków Zarządu;
5. Powoływanie Członków Rady Fundacji;
6. Decydowanie o połączeniu Fundacji z inna fundacją;
7. Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji;
8. Decyzja o likwidacji Fundacji;
9. Powoływanie likwidatora Fundacji.

Rozdział V
Władze Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”;
2. Rada Fundacji ,zwana dalej ,,Radą”

§ 13

Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji, zwanej dalej Zarządem składa się z 1-3 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony.
2. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na czele jako prezes oraz powołuje pozostałych Członków Zarządu oraz Radę Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji
4. Walne Zgromadzenie Fundatorów powołuje Prezesa i Członków Zarządu.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
6. Fundator wyznacza jednego lub dwóch Wiceprezesów spośród Członków Zarządu.
7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie Fundatorów, dobrowolnego zrzeczenia się, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko zdrowiu i życiu lub śmierci.
8. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Fundatorów, zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
9. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie Fundatorów.
10. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
11. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

§ 14

Zadania Zarządu
Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji. Zarząd Fundacji w szczególności:
1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz;
2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów;
3. Sprawuje zarząd nad jej majątkiem;
4. Wedle potrzeby zatrudnia pracowników Fundacji;
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe;
6. Nadaje honorowy tytuł dobroczyńcy Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Fundacji.
7. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przekazuje je właściwym podmiotom;
8. Uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji;
9. Występuje do Walnego Zgromadzenia Fundatorów z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§ 15

Praca Zarządu
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na żądanie Fundatora.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.
4. Fundator, jeśli nie wchodzi w skład Zarządu, ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej, niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który jest przechowywany przez Prezesa Zarządu w formie księgi protokołów.

§ 16

1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych oświadczenie woli składa prezes samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
3. Jeżeli w skład Zarządu Fundacji wchodzi Fundator – w czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a Fundatorem, Fundacja powinna być reprezentowana przez pozostałych członków Zarządu działających jednomyślnie lub przez Radę Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji
1. Walne Zgromadzenie Fundatorów może powołać Radę Fundacji, w której skład wchodzą osoby zaproszone przez Fundatora .
2. Zapisy dotyczące Rady Fundacji przewidziane w niniejszym Statucie stosuje się tylko wówczas, gdy Rada Fundacji zostanie powołana do życia, poprzez ustalenie jej składu(skład 1-3osób).
3. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
4. Członkostwo Rady powołuje Fundator.
5. Powołanie do Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony i ustaje z chwilą rezygnacji członka Rady, lub podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o odwołaniu członka.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
c) śmierci członka.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu.
8. Rada Fundacji stanowi główny organ nadzorczy Fundacji.
9. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach nie rzadziej, niż raz w roku.
10. Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy i nieodpłatny.

§ 18

Prawa i zadania Rady Fundacji
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona;
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i kontrola ich realizacji;
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Fundatora i Zarząd;
4. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do rozdziału zgromadzonych środków;
5. Nadzór nad działalnością Fundacji;
6. Rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych;

§ 19

Posiedzenie Rady Fundacji:
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego .
2. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
4. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.
6. Posiedzenia mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu oraz z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady i Dobroczyńcy Fundacji.
8. Protokoły posiedzeń Rady Fundacji oraz głosy oddawane na uchwały podejmowane w trybie obiegowym są przechowywane przez Prezesa Zarządu Fundacji w formie księgi protokołów.

Rozdział VI
Połączenie Fundacji

§ 20

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów, po konsultacji z Radą Fundacji, który udziela Prezesowi Zarządu upoważnienia do podpisania umowy.

Rozdział VII
Zmiana Statutu

§ 21

1. Statut Fundacji może być zmieniony.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów.

Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji podjętej przez Walne Zgromadzenie Fundatorów.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zgromadzenie Fundatorów.
3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.

Żukowo, 25.09.2013r.